Hizmet Standartları Tablosu

SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1 - Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
2 - Cins Değişikliği Yazısı
3 - Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa) 
4 - SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
5 - Telefon Ankastre Vizesi,
6 - Numarataj belgesi
7 - Sığınak Raporu
8 - İskân Dilekçesi
9 - Vergi Dairesi ilişik yazısı
10 - Sağlık Ocağından rapor
11 - Harç ve ücretleri mabuzu
15 Gün
2 Çap 1 - Aplikasyon Krokisi,
2 - Tapu Fotokopisi,
3 - Harç Makbuzu
1 Saat 
3 Kuşat Ruhsat işleri 1 - Kimlik Fotokopisi, 
2 - Başvuru formu ve alındı belgesi
3 - Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4 - 1 Adet Fotoğraf, 
5 - Ustalık Belgesi, 
6 - Kira Kontratı Fotokopisi,
7 - Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
8 - Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketler için) 
9 - Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa) 
10 - Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11 - İtfaiye Raporu, 
12 - Harç ve ücreti makbuzu
2 Gün
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu, 
2- Nüfus Kâğıdı, 
3- Ölüm Belgesi.
1 Saat
5 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 1 - Dilekçe
2 - Vukuatlı Nüfus kayıt sureti
3 - Mali durumu araştırma belgesi
15 Gün
6 Nikâh işlemleri 1 - Nüfus Cüzdanı,
2 - Nüfus Kayıt Örneği,
3 - Evlenme Beyannamesi,
4 - Fotoğraf,
5 - Sağlık Raporu,
6 - İzin Belgesi.
1 Gün
7 İhale işlemleri (2886 S.K.na göre) 1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 - İkametgah belgesi
3 - Geçici teminat belgesi
1 Gün 
8 Gelir Tahsili işlemleri 1- Kimlik bilgisi 1 Gün 
9 Giderlerin ödenmesi 1 - Kimlik bilgisi
2 - Teklif belgesi
3 - Fatura veya gider makbuzu
1 Gün 
10 Ölçü ve ayar işleri 1- Ölçü ve ayar Beyannamesi 1 Gün
11 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1 - Başvuru formu ve alındı belgesi
2 - Şirket Ana sözleşmesi ve imza Sirküleri fotokopisi (Şirketler için)
3 - Yapı Kullanma İzin belgesi ve Tapu fotokopisi
4 - Kira kontratı (İmalat vb. yerler için Noter Taktikli)
5 - Oda -Dernek Kayıt Belgesi 
6 - Ustalık belgesi
7 - Kat malikleri Muvafakati (İmalat, Fırın,Yemekhane Noter tastikli)
8 - Tesis içini gösterir yerleşim plan krokisi
9 - İnceleme Kurul raporu
10 - Sorumlu Müdür sözleşmesi
11 - Vergi Levhası fotokopisi
12 - İtfaiye Yangın Raporu
13 - İkametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
14 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü Açılma Belgesi
15 - Sağlık Koruma Bandının İşlendiği Vaziyet Planı (İmalathane ve Fırın vs)
16 - Harç ve ücreti makbuzu
1 Gün
12 Gıda Sicil Belgesi 1 - Dilekçe
2 - Esnaf odası kayıt belgesi
3 - Kapasite Raporu (Esnaf ve Sanatlarlar Odası)
4 - Makine ve tespit belgesi
5 - Kapasite Hesap belgesi
6 - Yıllık üretim kapasite belgesi
7 - İmza Beyannamesi (Noter)
8 - Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi (Noter)
9 - Harç ve ücreti
1 Gün
13 Hafta Tatili ruhsatı 1 - Dilekçe
2 - 1 Adet Vesikalık fotoğraf
3 - Harç ve ücreti makbuzu
7 Gün
14 Yapı Ruhsatı 1 - Mimari, Statik, Elektrik, ve Mekanik projeleri ve fenni mesul sözleşmeleri
2 - Statik hesapları
3 - Zemin etüd raporu
4 - Aplikasyon
5 - Kadastro çapı
6 - İmar çapı
7 - Tapu
8 - Dilekçe
9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şirket ise sözleşmeler)
10 - Harç ve ücret makbuzları
7 Gün
15 Parselasyon işleri 1 - Dilekçe
2 - Tapu 
3 - İfraz dosyası
4 - Harç ve ücret makbuzu
10 Gün
16 İmar planı değişikliği talebi 1 - Dilekçe
2 - Tapu
3 - Harç ve ücret makbuzu
20 Gün
17 Form A ve B talebi
(Adrese dayalı nüfus tespiti için)
1 - C Formu (Muhtardan) 15 Dk
18 Kanalizasyon bağlantısı 1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu
30 Gün
19 İş makinası, Fenni vasıta , Otobüs vb. kiralama talebi 1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu
1 Gün
20 İçme suyu aboneliği 1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 - Ruhsat, Tapu
3 - Harç ve ücret makbuzu
2 Gün
21 Sosyal yardım talepleri 1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 - Matbu Form (Belediyemizden verilir)
3 - Muhtar onayı
30 Gün
22 Menşe Şahadetnamesi 1 - Hayvan Pasaportu
2 - Harç ve ücret makbuzu
10 Dk
23 Mesul Müdür Belgesi 1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 - 1 adet Fotoğraf
3 - Dilekçe
4 - Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)
5 - Sabıka kaydı
6 - İkametgah belgesi
7 - Harç ve ücret makbuzu
1 Gün
24 Okul Servis Araç özel izin belgesi 1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 - Ehliyet fotokopisi
3 - Okil Araç Bakım ve onarım talep formu
4 - Araç Trafik sigortası
5 - Araç ruhsatı
6 - Şoförler Odası Kayıt belgesi
7 - Sabıka kaydı
8 - Harç ve ücret makbuzu
1 Gün
25 İhale işleri (4734 S.K göre) 1 - Ticaret Sicil Gazetesi
2 - İş deneyim belgesi
3 - Geçici teminat makbuzu
4 - Banka referans mektubu
5 - Adres beyanı
6 - İş ortaklık beyanı
7 - TSE belgeleri
8 - İmza sirküleri
9 - Yerli istekli beyanı
10 - Teklif mektubu
11 - Doküman alındı belgesi 
12 - Başvuru mektubu
30 Gün
26 Gayrimenkul kayıdı 1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu
15 Dk
27 Raiç belgesi 1- Dilekçe 5 Dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İsim : Kadir Şenönder
Unvan : Yazı İşleri Müdürü
Adres : Hüyük Belediyesi
Tel : (332) 543 10 13 
Faks : (332) 543 27 17 
E-Posta yazisleri@huyuk.bel.tr
İkinci Müracaat Yeri : BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İsim : Mehmet ŞAHİN
Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Hüyük Belediyesi
Tel :  (332) 543 10 13 
Faks : (332) 543 27 17
E-Posta : baskan@huyuk.bel.tr